همواره هدف شرکت ایران بهداشت پویایی و پیشرفت نیروهای انسانی خود بوده است. از این رو ضمن اعلام انفصال خدمت افراد مشروحه ذیل، برای آنان آرزوی موفقیت در انجام فعالیت حرفه ای شان به کشورمان را داریم:

اسامی به ترتیب حروف الفبا

خانم ها و آقایان:

 1. آتیلا احمدی
 2. محمدحسین اسلامی
 3. بهاره آذرکمال
 4. احسان پارسی
 5. یاشار پیکران
 6. هدی حسینی نیا
 7. محمدحسن سلامت بخش
 8. امیرحسین عسگریان
 9. آمنه قنبری
 10. امین مام رحیمی
 11. محرم کاظمی
 12. شقایق مدرس
 13. نسیم مصطفوی