ایران بهداشت

شرکت ایران بهداشت در سال ۱۳۳۴ با هدف واردات تجهیزات پزشکی بنیان نهاده شد. این شرکت به منظور دستیابی به بالاترین سطح رضایت مشتریان و برآوردن انتظارات آنها، استاندارد هاي بین المللی از قبیل سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2014 و سیستم مدیریت آموزش ISO10015:1999 را مستقر و جهت دستیابی به اهداف تعیین شده ، خود را ملزم و متعهد به اصول زیر می داند :

خط مشی کیفیت

شرکت ایران بهداشت به منظور دستیابی به بالاترین سطح کیفیت و برآورده کردن انتظارات مراجعین، استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ۹۰۰۱:۲۰۱۵ ISO را مستقر و جهت دستیابی به اهداف تعیین شده ، خود را ملزم و متعهد به اصول زیر می داند :
۱- رعایت قوانین و الزامات ابلاغ شده از سوي مراجع ذیصلاح ، متناسب با ارائه خدمات و فعالیت هاي شرکت ایران بهداشت .
۲- ارائه محصولات و خدمات به موقع در بالاترین سطح کیفیت .
۳- مدیریت امور مشتریان و پاسخگویی و توجه به نظرات و انتظارات آنها .
۴- آموزش کارکنان به منظور ارتقا سطح دانش و مهارت .
۵- جذب نیروي انسانی شایسته و توسعه فرهنگ مشارکت ، انگیزش کارکنان.
۶- تلاش در راستاي بهبود مستمر فرایندهاي زنجیره ارزش سازمان با هدف برآورده شدن نیازهاي کلیه ذینفعان .
۷- شناسایی و ارزیابی مستمر ریسک ها و فرصت ها در طرح ریزي فرایندهاي سازمان.
مدیریت شرکت ایران بهداشت ضمن ابراز تعهد و پایبندي به این خط مشی، اهداف کیفی سازمان را در چهارچوب آن تعیین نموده و به صورت دوره اي بازنگري می نماید و نیز از کلیه کارکنان انتظار دارد همت خود را جهت دستیابی و تحقق این خط مشی مبذول نمایند.

خط مشی مدیریت آموزش

شرکت ایران بهداشت در راستای ارتقا مهارت ها، توانمندی ها، شایستگی های علمی و فنی ذینفعان و با توجه به نیازهای فعلی و تحولات آتی، هماهنگ با خط مشی کیفیت و هم راستا با اهداف و استراتژی های سازمان ، اقدام به استقرار سیستم مدیریت آموزش بر اساس استاندارد بین المللی ISO10015:1999 طبق اصول ذیل نموده است :
۱ – نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی پویا مبتنی بر نیازهای واقعی، ایجاد شایستگی ها ی لازم و الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد.
۲ – ارتقا کیفیت و اثربخشی دوره های آموزشی .
۳ – ارتقا رضایتمندی کارکنان از فرآیند آموزش .
۴ – استفاده مناسب از منابع داخلی برای آموزش کارکنان در راستای مدیریت هزینه ها .
۵ – بهبود مستمر در فرآیند آموزش از طریق پایش مداوم فرآیند و سنجش اثربخشی آموزش .
مدیریت عامل شرکت با تکیه بر سرمایه های ان سانی و با تمرکز بر استراتژی های تدوین شده ، از تمامی کارکنان انتظار دارد تا با درک مفاد این بیانیه، تمام تلاش و اهتمام خویش را برای دستیابی موثر به اهداف ذکر شده معطوف نماید.

خط مشی سیستم مدیریت شکایات مشتریان

شرکت ایران بهداشت در راستاي خط مشی کیفیت ابلاغ شده و افزایش رضایتمندي و رسیدگی به شکایات مشتریان اقدام به استقرار سیستم مدیریت شکایات مشتریان بر مبناي استاندارد بین المللی ISO10002:2014 نموده و دستیابی به مفاد زیر را سر لوحه امور خویش قرار داده است:
۱-  ایجاد روش هاي مناسب و متنوع ارتباط مشتریان به منظور بهبود در روند دریافت شکایات .
۲- درك نیازها و انتظارات شاکیان و تلاش در جهت جلب و کسب رضایت آنها .
۳-  شفاف سازي فرآیند رسیدگی به شکایات و ارائه گزارش پیشرفت به شاکیان.
۴-  رسیدگی به شکایات بصورت منصفانه و با بی طرفی در حداقل زمان ممکن .
۵-  شناسائی علل ریشه اي شکایات و اصلاح و بهبود مستمرفرآیندها.
شرکت ایران بهداشت با آگاهی از وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات خود در سیستم مدیریت شکایات مشتریان و با رعایت اصول اخلاقی ، حرفه اي و رعایت محرمانگی ، متعهد می گردد که از هرگونه پیش داوري پیرامون شکایات واصله از سوي مشتریان پرهیز نموده و تمام تلاش خود را جهت دریافت رضایت مشتري بعمل آورد.

 

                                                                                              مدیریت عامل

                                                                                             شرکت ایران بهداشت