خوشوقت هستیم پیرو پیشنهاد همکاری با متقاضیان استخدام در شرکت ایران بهداشت به اطلاع برسانیم، بخش اینترونشن واحد قلب شرکت با نیروهای جدید و متخصص فعالیت خود را ادامه می دهد.