• برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری مرکز قلب و انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری
  • با حضور نماینده کمپانی مدترونیک
  • زمان برگزاری: 4 مهر ماه 1398
  • مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب – تهران

برنامه تازه های پرفیوژن به همت گروههای مختلف شرکت ایران بهداشت علی الخصوص واحد جراحی قلب، منابع انسانی و روابط عمومی به بهترین نحو ممکن اجرا و ارایه مطالب به صورت کامل انجام پذیرفت .

موضوعات مطرح شده مورد استقبال از سوی شرکت کنندگان قرار گرفت و در بسیاری از مواقع مورد بحث و تبادل نظر گروهی واقع شد که نشان از اهمیت موضوع می نمود .

تعداد شرکت کنندگان در جلسه بیش از هفتاد نفر از اعضای فعال انجمن پرفیوژن که از سراسر کشور از جمله  یزد ، تبریز ، اصفهان،ارومیه ، قم ،بوشهر ،اهواز ،شیراز ،مشهد ،کرمانشاه ، زنجان،کرج  و سایر نقاط  ایران بودند که مورد توجه نمایندگان کمپانی نیز قرار گرفت .