• برگزارکننده:  شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایران
  • زمان برگزاری:4 مهر ۹۸
  • مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران

در روز چهارشنبه در EP LAB بیمارستان شهید رجائی، سه کیس ایمپلنت موفق His Pacing توسط پزشکان آقای دکتر حق جو، خانم دکتر امکانجو و آقای دکتر فاضلی فر با مشارکت دکتر فاتیح بایراک و کارشناسان CRHF مدترونیک و شرکت ایران بهداشت انجام گردید. و در روز پنجشنبه در سالن D بیمارستان شهید رجائی با سخنرانی دکتر فاتیح بایراک و دبیر همایش آقای دکتر حق جو، با مشارکت و حضور پزشکان و کارشناسان EPS انجام شد و با توجه به نوع لید و متدولوژی ایمپلنت و سیگنال و آنالیز این تکنولوژی، پیشنهاد برگزاری His Pacing در مراکز دیگر با حضور Proctor از کمپانی مدترونیک را دارد.