تگ - انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکری

سمپوزیم یکروزه تازه های پرفیوژن

برگزارکننده: شرکت ایران بهداشت با همکاری مرکز قلب و انجمن تکنولوژی گردش خون برون پیکریبا حضور نماینده کمپانی مدترونیکزمان برگزاری: 4 مهر ماه 1398مکان برگزاری: بیمارستان مرکز قلب - [...]