تگ - crhf

His Pacing

سمپوزیم His Pacing

برگزارکننده:  شرکت ایران بهداشت با همکاری بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و انجمن الکتروفیزیولوژی قلب ایرانزمان برگزاری:4 مهر ۹۸مکان برگزاری: بیمارستان قلب شهید رجایی تهران در روز چهارشنبه در EP [...]